Кафедра програмного забезпечення

Пошукова формаДо дня освітянина

Як поєднуються 13 вересня та 1 жовтня на кафедрі програмного забезпечення?
Запитаймо викладачів кафедри, як їм вдається поєднувати викладання і роботу в ІТ-компаніях.
читати більше

Гурток Інтернету Речей (IoT) на ПЗ

На кафедрі програмного забезпечення діє гурток Інтернету Речей (IoT), в якому студенти мають змогу пройти серію навчальних курсів - "Спеціалізація з основ Інтернету Речей (ІоТ)" - An Introduction to Programming the Internet of Things (IOT) Specialization від Каліфорнійського Університету в Ірвайн, США.
Перші студенти вже отримали свої сертифікати! читати більше

Програмування вбудованих систем

На кафедрі ПЗ для студентів організовано
гурток з програмування вбудованих систем
– команда працівників і студентів кафедри ділиться власним досвідом, здобутим у процесі роботи над реальними проектами спільно з італійською компанією Dinamica Generale S.p.A, що спеціалізується на інноваційних рішеннях для агропромисловості.
більше про гурток

Співпраця із компанією Sigma Software

«Львівська політехніка» та компанія «Sigma Software» уклали договір про співробітництво щодо навчання, проходження практики, стажування та забезпечення подальшої співпраці із випускниками за напрямом підготовки «Програмна інженерія».

Читати далі
Співпраця із компанією Sigma Software

Virtual Innovation Space

Do you want to be successful in IT and realize own ideas?
Connect to Virtual Innovation Space
Check your innovative idea in IT and win good prize!

Join today!
Virtual Innovation Space

Дисертації, захищені працівниками кафедри

 

 

Прізвище, ім'я, по-батькові Науковий ступінь Шифр і назва спеціальності Тема дисертації Рік захисту Авто- реферат
Чопей Ратібор Степанович к.т.н. 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем Засоби автоматизованого тестування спеціалізованого програмного забезпечення вбудованих систем 2019 PDF
Яковина Віталій Степанович д.т.н. 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем Методи та засоби аналізу надійності функціонування програмного забезпечення з урахуванням етапів життєвого циклу 2016 PDF
Гавриш Василь Іванович д.т.н. 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи Математичні моделі процесу теплопровідності для кусково-однорідних структур із урахуванням термочутливості 2013 PDF
Марусенкова Тетяна Анатоліївна к.т.н. 05.27.01 - Твердотільна електроніка Напівпровідникові сенсори магнітного поля на розщеплених холлівських структурах 2013 PDF
Квятковський Богдан Олександрович к.т.н. 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи Підвищення ефективності моделювання динамічних режимів нелінійних систем засобами адаптивних декомпозиційних алгоритмів 2012 PDF
Муха Тарас Орестович к.т.н. 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем Прикладні програмні засоби моделювання процесу тепловідведення кипінням і випаровуванням в електронних пристроях 2012 PDF
Сенів Максим Михайлович к.т.н. 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем Засоби прогнозування надійності програмного проекту із врахуванням показника його складності 2011 PDF
Тушницький Руслан Богданович к.т.н. 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем Математичне та програмне забезпечення ієрархічної декомпозиції, індексування, класифікації та аналізу візуальних образів 2010 PDF
Грицюк Юрій Іванович д.т.н. 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень Системний аналіз та методи комбінаторної оптимізації технологічного процесу розкрою 2009 PDF
Журавчак Любов Михайлівна д.т.н. 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи Математичне моделювання процесів поширення теплового та електромагнітного полів у неоднорідних середовищах методами приграничних елементів та скінченних різниць 2008 PDF
Сердюк Павло Віталійович к.т.н. 05.13.12 – Системи автоматизації проектувальних робіт Математичне та програмне забезпечення теплового проектування резисторних надпровідних обмежувачів струму для захисту мікроелектронних пристроїв 2007 PDF
Білас Орест Євгенович к.т.н. 05.13.06 – Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології Методи розпізнавання та класифікації станів систем управління засобами нейромережевих технологій 2004 PDF
Коротєєва Тетяна Олександрівна к.т.н. 05.13.12 – Системи автоматизації проектувальних робіт Моделі та алгоритми ієрархічного трасування НВІС з декомпозицією дво- і тривимірного конструктивного простору 2003 PDF
Левус Євгенія Василівна к.т.н. 05.13.12 - Системи автоматизації проектувальних робіт Методи та засоби теплового проектування МЕП з кристалами на жорстких виводах 2003 PDF
Павич Наталія Ярославівна к.т.н. 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи Моделювання процесів ультразвукового контролю пружних середовищ з об’ємними неоднорідностями 2002 PDF
Мельник Роман Андрійович д.т.н. 05.13.12 – Системи автоматизації проектувальних робіт Методи та алгоритми ієрархічного проектування площинної та просторової топології НВІС 2001  
Федасюк Дмитро Васильович д.т.н. 05.13.12 - Системи автоматизації проектувальних робіт Автоматизація теплового проектування мікроелектронних систем 2000  
Федорчук Євдоким Никифорович к.т.н. 05.13.02 - Математичне моделювання в наукових дослідженнях Чисельно-символьні методи і алгоритми для моделювання інтегральних схем 1997  
Крук Олег Григорович к.т.н. 05.12.01 – теоретические основы радиотехники Повышение точности анализа динамических режимов радиотехнических целей на ЕОМ 1989  
Базилевич Роман Петрович д.т.н. 05.13.12 - Системи автоматизованого проектування Наукові основи методів оптимального згортання схеми та гнучкого трасувнаня міжз'єднань та їх застосування для побудови САПР конструкцій ЕОА та РЕА 1983  
Тема дисертаційної роботи АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕПЛОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ МІКРОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ
 
Спеціальність 05.13.12 - системи автоматизації проектувальних робіт
Робота виконана в Державному університеті "Львівська політехніка"
Науковий консультант доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України
Коваль Володимир Олександрович,
начальник управління Міністерства закордонних справ України
Офіційні опоненти доктор технічних наук, професор, член кореспондент HAH України
Мацевітий Юрій Михайлович,
директор Інституту проблем машинобудування, м. Харків

доктор технічних наук, професор
Петренко Анатолій Іванович,
завідувач кафедри "Системи автоматизації проектування", Національний технічний університет України "КПІ", м. Київ

доктор технічних наук, доцент
Овсяк Володимир Казимирович,
професор кафедри "Автоматизації i комп'ютерних технологій", Українська академія друкарства, м. Львів
Провідна установа Інститут кібернетики iм. В.М. Глушкова HAH України, м. Київ.
Захист відбувся 27 червня 2000 р.
Тема дисертаційної роботи НАУКОВІ ОСНОВИ МЕТОДІВ ОПТИМАЛЬНОГО ЗГОРТАННЯ СХЕМИ ТА ГНУЧКОГО ТРАСУВАННЯ МІЖЗ’ЄДНАНЬ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ПОБУДОВИ САПР КОНСТРУКЦІЙ ЕОА ТА РЕА
 
Спеціальність 05.13.12 - Системи автоматизованого проектування
Робота виконана в Львівському політехнічному інституті
Офіційні опоненти Абрайтис Л.Б.
Батищев Д.І.
Плотніков А.В.
Провідна установа НДІ «Квант» (м. Москва)
Захист відбувся 3 червня 1983 р.
Тема дисертаційної роботи СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА МЕТОДИ КОМБІНАТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РОЗКРОЮ
 
Спеціальність 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних ріше нь
Робота виконана в Національному лісотехнічному університеті України
Науковий консультант доктор технічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України
ДУДЮК Дмитро Лук'янович,
Національний лісотехнічний університет України
Офіційні опоненти доктор технічних наук, старший науковий співробітник
ГУЛЯНИЦЬКИЙ Леонід Федорович,
провідний науковий співробітник відділу методів дискретної оптимізації, математичного моделювання та аналізу складних систем Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, м. Київ;

доктор фіз.-мат. наук, професор
ЄМЕЦЬ Олег Олексійович,
завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету споживчої кооперації України Укоопспілки та Міністерства освіти і науки України, м. Полтава;

доктор технічних наук, доцент
РОМАНИШИН Юрія Михайловича,
професор кафедри електронних засобів інформаційно-комп'ютерних технологій Національного університету "Львівська політехніка" Міністерства освіти і науки України, м. Львів
Захист відбувся 7 квітня 2009 р.
Тема дисертаційної роботи ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЛИНЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ СТОХАСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ,
ИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И СТАТИСТИЧЕСКИХ ОЦЕНОК
 
Спеціальність 01.04.03 - радиофизика, включая квантовую радиофизику
Робота виконана в Физико-механическом институте имени Г.В. Карпенко АН УССР (г. Львов)
Офіційні опоненти Доктор фізико-математических наук, профессор
Хижняк Николай Антонович
(УФТИ АН УССР, г. Харьков)

Доктор фізико-математических наук, профессор
Марченко Борис Григорьевич
(ИЭ АН УССР, г. Киев)

Доктор технических наук, профессор
Трифонов Андрей Павлович
(ВГУ, г. Воронеж)
Провідна установа Институт радиофизики и електроники АН УССР (г. Харьков)
Захист відбувся 1989 р.
Тема дисертаційної роботи МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ІЄРАРХІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПЛОЩИННОЇ ТА ПРОСТОРОВОЇ ТОПОЛОГІЇ НВІС
 
Спеціальність 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт
Робота виконана в Національному університеті “Львівська політехніка”
Науковий консультант доктор технічних наук, професор
Базилевич Роман Петрович,
Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри програмного забезпечення
Офіційні опоненти член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор
Стоян Юрій Григорович,
Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного, завідувач відділу математичного моделювання і оптимального проектування, м. Харків;

доктор технічних наук, професор
Вінцюк Тарас Климович,
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та Міністерства освіти і науки України, завідувач відділу, м. Київ;

доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій
Овсяк Володимир Казимирович,
Українська академія друкарства, м. Львів
Провідна установа Харківський державний технічний університет радіоелектроніки
Захист відбувся 26 червня 2001 р.
Тема дисертаційної роботи МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПОШИРЕННЯ ТЕПЛОВОГО ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛІВ У НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ МЕТОДАМИ ПРИГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА СКІНЧЕННИХ РІЗНИЦЬ
 
Спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Робота виконана в Карпатському відділенні Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України та в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України
Науковий консультант академік НАН України, доктор технічних наук, професор
Григоренко Ярослав Михайлович,
Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України, м. Київ, головний науковий співробітник відділу обчислювальних методів
Офіційні опоненти доктор технічних наук, професор
Булавацький Володимир Михайлович,
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, м. Київ, провідний науковий співробітник відділу математичного моделювання проблем екології та енергетики;

доктор технічних наук, професор
Дзюба Анатолій Петрович,
Дніпропетровський національний університет Міністерства освіти і науки України, м. Дніпропетровськ, завідувач кафедри обчислювальної механіки і міцності конструкцій;

доктор фізико-математичних наук, професор
Слоньовський Роман Володимирович,
Національний університет "Львівська політехніка" Міністерства освіти і науки України, м. Львів, професор кафедри прикладної математики
Захист відбувся 12 лютого 2008 р.


Поточні міжнародні ІТ-проекти кафедри:
TEMPUS
 
Dinamica Generale
ІТ-партнери кафедри програмного забезпечення:
KindGeek ЛінкАпСтудіо DataArtN_IX Sigma SoftwareSymphony Solutions Eleks Adva-SoftSoftServeEdvantis ComarchDinamica Generale